Stoneŵyl. Wythnos o ddigwyddiadau ar gyfer cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, a chi yn eu rhedeg

CYMERWCH RAN YN STONEŴYL

Wythnos o ddigwyddiadau yw Stoneŵyl, gyda chefnogaeth cwmni Visa, fydd yn digwydd ledled gwledydd Prydain, a chi yn eu rhedeg. Sgwrs am gynhwysiant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng nghyfarfod staff eich gweithle neu’ch canolfan gymunedol leol? Noson o gerddoriaeth mewn canolfan, addoldy neu dafarn leol i ddathlu diwylliant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws? Neu gacennau blasus a sgyrsiau ysbrydoledig gyda ffrindiau yn eich lolfa gyda’n pecyn Cydraddol-de? Beth bynnag hoffech chi ei wneud, yn fawr neu’n fach, Stoneŵyl yw’r amser i dynnu pobl ynghyd a chynnal eich digwyddiad eich hunan i gefnogi cydraddoldeb ym mis Hydref.

BYDD ELENI YN FWY NAG ERIOED… BYDDWCH YN RHAN O’R ŴYL!

Yn ystod Stoneŵyl y llynedd, daeth miloedd o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ynghyd, gyda’n cynghreiriaid, ac fe wnaethon ni sŵn mawr i gefnogi cydraddoldeb. Bu dros 80 o ddigwyddiadau, mewn 22 tref a dinas, er mwyn dathlu bywyd a diwylliant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws; ac yn 2017, gyda’n gilydd, fe wnawn ni sicrhau mai dyma’r digwyddiad mwyaf eto.

SUT BYDD EICH CEFNOGAETH YN HELPU

Yn ogystal â thynnu pobl ynghyd i fwynhau (a does dim o’i le ar hynny..!), mae pwynt o bwys y tu ôl i Stoneŵyl. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd er mwyn cyrraedd grŵp ehangach eto o bobl, gyda’n neges gadarnhaol o gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Rhaid i ni beidio bod yn hunanfodlon am yr hawliau rydyn ni wedi gweithio mor galed i’w hennill, a gyda chymaint o newid yn digwydd yng ngwledydd Prydain, rhaid i ni sicrhau bod cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn aros yn uchel ar yr agenda.

Mae eich grŵp yn darparu cefnogaeth hanfodol i’ch cymuned yn barod. Drwy gynnal eich digwyddiad Stoneŵyl eich hunan, gallwch chi ymuno â channoedd o leisiau sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb, gan gynyddu ymwybyddiaeth, newid meddyliau ac ennill calonnau mewn wythnos o weithredu. Nid dim ond geiriau yw hyn – bydd effaith eich gwaith yn bellgyrhaeddol.

Mae croeso i chi sicrhau effaith fwy byth drwy godi arian hanfodol i Stonewall Cymru a’ch grŵp neu’ch sefydliad chi eich hunan. Hyd yn oed os mai cyfraniad bach yw e, gallwch chi dal wneud gwahaniaeth mawr:

Ymholiadau a gwybodaeth cyffredinol

Gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru er mwyn cael mynediad at eich dashfwrdd personol.

Am unrhyw gwestiynau pellach, ebostiwch cymru@stonewall.org.uk

5
Mae £5 yn golygu y gallwn ni fod yno i ateb galwad gan berson ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws drwy ein gwasanaeth gwybodaeth rhad ac am ddim
25
Mae £25 yn golygu y gallwn anfon pum pecyn i athrawon yng Nghymru, er mwyn helpu i roi’r sgiliau iddyn nhw i daclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn eu hysgol.
50
Bydd £50 yn caniatáu i ni ddatblygu rhaglenni newydd i gyrraedd cymunedau newydd a gwahanol, ac i gefnogi pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws nad ydyn ni’n eu cyrraedd ar hyn o bryd.
500
Gallai £500 ariannu model rôl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i ymweld ag ysgolion am flwyddyn gyfan, gan daclo agweddau negyddol yn uniongyrchol a helpu pobl ifanc i dderbyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ddieithriad.
1500
Byddai £1500 yn caniatáu i ni ddod ag ymgyrchwyr rhyngwladol i wledydd Prydain, i gyfnewid gwybodaeth a rhannu’r dulliau ymgyrchu mwyaf effeithiol er mwyn helpu i wella bywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ledled y byd.

Stonewall Season, supported by Visa, is a week of events right across Britain, run by you.

Whatever you want to do, the Season is a time to get people together and hold your own event for equality this October.

During the last Stonewall Season, thousands of LGBT people came together, alongside our allies, and made a big noise for equality. More than 80 different events took place across 22 different towns and cities to celebrate LGBT life and culture: and in 2017 together we will make it bigger than ever.

What your support will do

By hosting your own Stonewall Season event, you can campaign for equality, increase awareness and change hearts and minds in your community. These aren’t just words – the impact you have will be crucial.

You can also have a big impact by raising vital funds for Stonewall as part of your event. Even if it’s a small contribution, you can still make a big difference.

5
means we can be there to answer a call from a young LGBT person through our free information service
25
can send five packs to teachers around Britain, to help give them the skills to tackle homophobic, biphobic, and transphobic bullying in their school
50
will allow us to develop new programmes to reach into new and diverse communities, and support LGBT people we can't currently reach
500
could fund an LGBT role model to visit schools for a whole year, tackling negative attitudes head on and helping young people to accept LGBT people without exception
1500
would allow us to bring international activists to the UK, exchanging knowledge and sharing the most effective campaigning tactics to help improve the lives of LGBT people around the world

“When I first got involved with Stonewall I was homeless, lonely and had recently failed an attempt at suicide. Being honest about my sexuality had backfired and I had lost my home, my family, everything I owned. I had nothing… Stonewall showed me there was a future, that there was hope for people like me.
I choose to fundraise for Stonewall because it's my way of paying forward the support I received to the next generation of LGBT youth, and it’s my way of saying thank you for the great work they continue to do supporting all LGBT equality.”

Jak Xenon
Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

JOIN US ON INSTAGRAM